Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelés

Az ETALON KLÍMA KFT. tájékoztatja az etalonklimashop.hu oldalon érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.


1.1. Az adatkezelők személyének azonosítása

  • ETALON KLÍMA KFT.
  • 2760 Nagykáta, Zrínyi utca 22.
  • Adószám: 23328534-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-09-146657
  • Email: info@etalonklima.hu
  • Telefon: +36 20 359 2010 

 

 

 

1.2. A tájékoztató célja, hatálya
A tájékoztató célja, hogy bemutassa az ETALON KLÍMA KFT. által alkalmazott adatkezelést, a követett adatbiztonsági szempontokat. Hatálya az 1. pontban felsorolt adatkezelőkre, honlapjaik látogatóira terjed ki.


1.3. Egyes adatkezelések


1.3.1 Adatok megadása ajánlatkérés teljesítéséhez


1.3.1.1 Adatkezelés célja
Az ajánlatkéréskor megadott adatok célja, hogy a honlap látogatója – saját kezdeményezése esetén – azonosíthatóan személyre szóló tájékoztatásokat, ajánlatokat kaphasson termékeinkről, illetve szolgáltatásainkkal kapcsolatban.


1.3.1.2 Kezelt adatok körei, céljai
Az ajánlatkérés során az oldal látogatóinak meg kell adniuk a következő adatokat:

- Név (vezetéknév, keresztnév)

- Email cím

- Telefonszám

Az adatok a látogató azonosításához, az email cím és a telefonszám pedig az ajánlat megadásához szükségesek és elégségesek.


1.3.1.3 Jogalap
Az adatkezelés jogalapja az etalonklimashop.hu oldalon érdeklődő előzetes hozzájárulása.


1.3.1.4 Érintettek köre
Érintettek azok a személyek, akik – saját kezdeményezésük alapján – azonosíthatóvá kívánnak válni a 3.1.1 pontban rögzített célból.


1.3.1.5 Adatkezelés időtartama
Amennyiben az ajánlat megküldése alapján megrendelés történik, a cél megvalósulására tekintettel az adatokat töröljük. Amennyiben 12 hónapon belül nem érkezik megrendelés az ajánlatunkra, az adatokat ezen időszak végén töröljük. Ettől függetlenül az érdeklődőnek bármikor lehetősége van kérni az adatai törlését.

 
1.3.2 Termék vásárlása, szolgáltatás megrendelése


1.3.2.1 Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a látogató megrendelése teljesíthető legyen.


1.3.2.2 Kezelt adatok körei, céljai
Termék vásárlása, szolgáltatás megrendelése esetén a látogatótól a következő személyes adatokat kérjük:

- Számlázási cím (számla címzettje, település, utcanév, házszám, irányítószám, cégek esetén adószám)

- Szállítási/kiszállási cím ilyen igény esetén (szállítási név, település, utcanév, házszám, irányítószám, lépcsőház, emelet, ajtó), valamint telefonszám.

A fenti adatok közül a számlázási cím a megrendelések teljesítéséhez jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, a szállítási/kiszállási cím pedig ilyen igény esetén a megrendelés teljesíthetőségéhez elengedhetetlen. A telefonszám a szállítás pontos időpontjának egyeztetése érdekében szükséges.


1.3.2.3 Jogalap
Az adatkezelés jogalapja az etalonklimashop.hu oldalán keresztül vásárló/megrendelő látogatók előzetes hozzájárulása, a számlázási cím esetében pedig a vásárláshoz, szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó jogszabályi előírás.


1.3.2.4 Érintettek köre
Érintettek azok a személyek, akik az etalonklimashop.hu oldalán keresztül vásárlóvá/megrendelővé válnak.


1.3.2.5 Adatkezelés időtartama
A megrendelés teljesítése utáni munkanapon töröljük a szállítási/kiszállási adatokat. A számlázási adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat alkalmazzuk azzal, hogy a megőrzési kötelezettség lejárta után az adattörlésre azonnal sor kerül.

1.3.3 Facebook oldalon jelenlét


1.3.3.1 Adatkezelés célja
Az oldal látogatói üzeneteket, kommenteket tudjanak küldeni az ETALON KLÍMA KFT részére.


1.3.3.2 Kezelt adatok körei, céljai
Kommentek és üzenetek az ETALON KLÍMA KFT https://www.facebook.com/etalonklimashop oldalán, melyet marketingcélból hoztunk létre. Kezelésre kerülhet az oldalt követők minden, általuk nyilvánossá tett adata.


1.3.3.3 Jogalap
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.


1.3.3.4 Érintettek köre
Érintettek azok a követők, akik az ETALON KLÍMA KFT Facebook oldalát kedvelik, megosztják, értékelik, valamint hozzászólnak a közzétett anyagokhoz. 


1.3.3.5 Adatkezelés időtartama
Az adatokat kérelem alapján töröljük, vagy abban az esetben, ha az érintett az oldalt már legalább 12 hónapja nem követi.


1.4. Érintettek jogai és joggyakorlás
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ETALON KLÍMA KFT. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti az azokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, gyakorolhatja az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jogát, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen a „kapcsolat” (http://www.etalonklimashop.hu/kapcsolat) menüponton keresztül, vagy a shop@etalonklima.hu email címre küldött levélben. Ön jogosult arra is, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, esetlegesen kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Az ETALON KLÍMA KFT. a látogató kérésére további tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az ETALON KLÍMA KFT. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a magadott címre adja meg a kért tájékoztatást.


Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím:1363 Budapest, Pf. 9. , telefon + 36 1 391 1400, fax: + 36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu ). http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV


Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 

1.5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Az adatokat elsődlegesen az ETALON KLÍMA KFT. belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.


Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az ETALON KLÍMA KFT. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, alvállalkozó szerelő, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók: 

NÉV                                             ELÉRHETŐSÉG                                    TEVÉKENYSÉG
STONE-PRESS Szolgáltató Bt.  2760 Nagykáta, Csalogány u. 14/B.       rendszergazda
Szelíd Számok Kft.                      1047 Bp., Attila utca 138/b.                    könyvelés


Az ETALON KLÍMA KFT. informatikai rendszere a weboldal használatával a látogatók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a látogatók által  megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


Minden olyan esetben, ha az ETALON KLÍMA KFT. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről a látogatót tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulását és annak birtokában használja fel csak eltérő célra. A látogató számára biztosítjuk a kért felhasználás elleni tiltakozás lehetőségét.
 

1.6. Adatbiztonságról
Az ETALON KLÍMA KFT., illetve tevékenységi körükben az adatkezelők és adatfeldolgozók minden esetben gondoskodnak az adatok biztonságáról. Megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A törvényi előírásoknak megfelelően megfelelő intézkedéseket tettünk az adatok védelmére, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 

1.7. Egyebek, hivatkozás a szabályzatra, záró rendelkezések
A rendszer a weboldalon tett látogatások alkalmával néhány cookie-t küld a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Ezen cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, a felhasználó hirdető webhelyén tett látogatásait, és ezen információk alapján hirdetéseket jeleníthetnek majd meg a felhasználónak külső Szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók az internetes keresőknek a hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le azok cookie-jait.


Alkalmazott cookie-k:
- felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik
- hirdetési munkamenet sütik
- felhasználóközpontú munkamenet-sütik
- multimédia-lejátszó munkamenet-sütik
- terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik
- a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik


A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a cookiek tiltása vagy kikapcsolásával kapcsolatosan.


A weboldalon található, más által üzemeltetett oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra, és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (A folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel.) A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői rendszerében képződő, vagy a mások által gyűjtött technikai adatok kezeléséért az ETALON KLÍMA KFT. felelősséget nem vállal.


Amennyiben a látogató szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül, és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, az ETALON KLÍMA KFT. jogosult a látogatóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az ETALON KLÍMA KFT. ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.